bipdrawsko herb

A- A A+

Spółdzielnia Socjalna „Parasol” w partnerstwie z Gminą Drawsko Pomorskie oraz współpracą Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Lepiej Razem”.
Projekt odbywa się w terminie: 01.11.2019r. - 31.10.2020r. na terenie gminy Drawsko Pomorskie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa RPZP.07.00.00. Włączenie społeczne Działanie RPZP.07.06.00. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Całkowita wartość projektu: 419 735,75 PLN
Kwota projektu dofinansowana z Unii: 356 772,39 PLN
Projekt „Lepiej Razem” zakłada kompleksowe i komplementarne wsparcie 10 rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze poprzez m.in:
- powołanie Rodziny Wspierającej, której zadaniem jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających
- konsultacje i poradnictwo specjalistyczne
- terapie i mediacje
- organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń oraz integrację, zwanych grupami wsparcia lub grupami   samopomocowymi.
Celem głównym Projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin w szczególnej sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi.
Liczba osób biorących udział w projekcie: 45, w tym liczba dzieci: 30.
Liczba rodzin objętych asystą rodziny wspierającej: 3.